Latvijas Reitingi

⇒ Vispārējās vidējās izglītības programma

*****

9. klases absolvent!
Tu esi cītīgi mācījies 9 gadus, lai būtu nopelnījis iespēju
NEKĀRTOT IESTĀJEKSĀMENU, lai iestātos 10. klasē!

Tādēļ Tev ir tikai veiksmīgi jānokārto centralizētie eksāmeni un vari piedalīties konkursā uz vietu mūsu skolas 10. klasē.

Dosim iespēju labākajiem 64 skolēniem, tādēļ ņemsim vērā arī apliecībā par pamatizglītības iegūšanu norādīto mācību priekšmetu vidējo vērtējumu.

Iesniegumu un dokumentu par pamatizglītību
iesniegšana konkursam uz 10. klasi

♦ Pieteikuma iesniegšana

Pēc 1. jūlija (konkrēti datumi tiks precizēti) - vecāku iesniegums (ar drošu elektronisko parakstu vai personīgi skolas
lietvedībā), apliecība par pamatizglītību (kopija), sekmju izraksts (kopija) un eksāmenu sertifikāts (kopija).

♦ Konkursa rezultātu publicēšana skolas tīmekļa vietnē

(datumi tiks precizēti)

♦ Pretendentiem uz 10. klasi jāapstiprina iestāšanās skolā
skolas lietvedībā iesniedzot medicīnas karti (nr. 026/u)
no iepriekšējās izglītības iestādes un iesniegumu.
Iesniegumu drīkst iesniegt arī elektroniski (ar drošo elektronisko parakstu).

(datumi tiks precizēti)

Gadījumā, ja noteiktajā laikā dokumenti skolā netiks iesniegti, tiks uzskatīts, ka pretendents no vietas 10. klasē atsakās un tā tiks piedāvāta nākamajam pretendentam.

Informācijas diena 9. klašu skolēniem
notiks 14. maijā plkst. 15.00