Latvijas Reitingi

Iestāšanās Ziemeļvalstu ģimnāzijā

Iestāšanās noteikumi 11.-12. klasē

Stājoties 11. vai 12. klasē, izglītojamam jāapliecina pamatzināšanas vienā no ziemeļvalstu valodām (dāņu, igauņu, norvēģu, somu vai zviedru), uzrādot izziņu, sertifikātu vai citu dokumentu, kas apliecina valodas apguves līmeni, vai kārtojot iestājpārbaudījumu

Lai iestātos 11. vai 12. klasē, ģimnāzijas kancelejā jāiesniedz:

♦ vecāku vai pilngadīga izglītojamā iesniegums

♦ liecības vai sekmju izraksta kopija

♦ medicīnas karte (veidlapa Nr.026/u) vai izraksts no medicīniskās kartes (veidlapa Nr.027/u), ja izglītojamais ir pilngadīgs

♦ fotogrāfija 3x4cm audzēkņa kartītei